Využíváme cookies.

» Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchod Auto-Moto-Nářadí.cz provozován na internetové adrese www.auto-moto-naradi.cz (dále jen „webová stránka“),  poskytovatelem: Tomáš Kyselka (podnikající fyzická osoba) se sídlem: Hybešova 823/22, 664 51 Šlapanice, IČ: 88082385, DIČ: CZ9307014123 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, vás jako uživatele informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Rozsah zpracování osobních údajů

Pokud používáte naše služby, můžeme sbírat různé typy údajů, jako jsou např. vaše uživatelské jméno a heslo, vaše kontakty a další nastavení. Můžeme sledovat, jaké produkty si prohlížíte na našem webu a z jakého zařízení, jaké z našich nabídek zaslaných e-mailem vás zaujaly a odvozujeme z toho další údaje, abychom vám zobrazili nabídky na míru a v budoucnu mohli náš web dále zlepšovat. Pokud u nás nakoupíte, nebo si vytvoříte účet, pracujeme také se jménem a příjmením, vašimi objednávkami a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek nebo nakupujete, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

  1. a)         jméno a příjmení,
  2. b)         obchodní firma,
  3. c)         fakturační údaje,
  4. d)         dodací údaje
  5. e)        identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
  6. f)         telefonní číslo
  7. g)        e-mailová adresa

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Využívání souborů cookies a dalších technologií

Na webové stránce využíváme ve vztahu k návštěvníkům cookies, které webové stránce napomáhají, aby příští návštěva stránek byla snažší. O možnostech zpracování cookies se můžete informovat zde https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho zařízení. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek.

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například aby se vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

Dále do vašeho zařízení ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:

sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;

zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;

přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu, například vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, a zobrazovat vám další nabídky na míru na našem webu.

Obchod Auto-Moto-Nářadí.cz také používá ve vztahu k návštěvníkům svých webových stránek technologii personalizovaného retargetingu.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. plnění nezbytné pro plnění ze smlouvy, identifikace a autentizace klienta, účetnictví a daně, marketing. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k vaší objednávce.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@auto-moto-naradi.cz.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje ve většině případů zpracováváme pro vlastní účely My jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí týkajících se vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů.

Příjemci vašich osobních údajů může být: externí účetní Ing. Věra Křížová IČ: 02018659 (pro zpracování povinných údajů dle zákona pro účetnictví), zpracovatelé, kteří poskytují obchodu Auto-Moto-Nářadí.cz serverové, webové, cloudové nebo IT služby a to firma FEO digital agency s.r.o. IČ: 27749461 ( eshopový systém naši webové stránky), COM Group a.s. IČ: 26912627 (IT služby), Heureka Shopping s.r.o. IČ:02387727 (zpracování emailu pro zaslání dotazníku spokojenosti), Webkomplet s.r.o. IČ: 29185084 (zpracování emailu pro zasílání obchodních sdělení), BHIT s.r.o. IČ: 27719391 (správa účetního systému), přepravce Česká pošta s.p. IČ: 47114983 nebo Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.(DPD) IČ: 61329266 (pro účely přepravy vámi objednaného zboží).

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na opravu, na výmaz („právo být zapomenut“), na omezení zpracování údajů, vznést námitku proti zpracování a podat stížnost.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@auto-moto-naradi.cz . Jako předmět doporučujeme uvést „Osobní údaje“.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@auto-moto-naradi.cz. Jako předmět doporučujeme uvést „Osobní údaje“.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Pověřence lze kontaktovat na adrese tom.kyselka@seznam.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

 

NjljZGExMD